Ett upprop för ett öppnare Sverige

Sverige är tillsammans med San Marino, Malta och Schweiz de enda länderna i Europa som inte har reglerat i lag hur de politiska partiernas ska redovisas sin ekonomi.

Sedan 2004 finns ett detaljerat förslag från en statlig utredning (SOU 2004:22) som beskriver hur en lagreglering kan utformas. Lagen innebär att de politiska partierna ska redovisa alla bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar, och sammanslutningar samt från stiftelser och fonder. Värdet av varje bidrag och namnet på givaren ska redovisas på belopp över 20 000 kronor. Om ett bidrag ges anonymt, och är det också för partiet ifråga, ska storleken på bidraget redovisas.

Även stöd i form av annonsering, subventioner, förmånliga lån, med mera ska uppges. Partiets redovisningar av inkomsterna ska skrivas under av partiordföranden med en förklaring att det inte finns några intäkter som inte redovisats. Kravet på en fullständig redovisning gäller även för dem som driver personvalskampanjer. Om ett parti inte redovisar enligt lagens regler kan det statliga partistödet dras in.

Europarådet och dess arbetsgrupp mot korruption har krävt att Sverige ska vidta åtgärder för att säkerställa öppenhet om finansieringen av politiska partier. ”Den bristande ekonomiska öppenheten i det politiska systemet är svår att förstå i ett land som Sverige, som präglas av öppenhet på de flesta andra områden”, heter det i rapporten. Kravet på ett nytt regelverk avvisades i ett svar till Europarådet av den svenska regeringen under hösten 2010.

Det är angeläget att skapa en ordning så att partierna i riksdagen, och de personer som driver personvalskampanjer, öppet och tydligt redovisar alla inkomster. För att detta ska säkerställas krävs en lagreglering.

Här på partibidrag.se vill vi samla en bred uppslutning kring den här frågan. På sidan kommer de åtta riksdagspartierna ges möjlighet att enkelt registrera sina bidrag som överstiger 20 000 kronor. Vi uppmanar alla, såväl partier som organisationer och privatpersoner, att stödja kravet på tydliga regler för redovisning av de politiska partiernas ekonomi. Den nuvarande frivilliga överenskommelsen mellan partierna är inte tillräcklig. Den ger inte de garantier för den öppenhet som borde vara självklara i Sverige.

Förebyggande åtgärder är viktiga när det gäller att motverka inflytandemissbruk och korruption. En lagreglering skulle minska misstroendet mot politikerna. Med en bred opinionsyttring för en tydlig och öppen redovisning stärks det demokratiska systemet. Vi som skriver under det här uppropet har valt att stödja initiativet partibidrag.se. Vi står på öppenhetens sida. Kom med du också.